Thorre- Vridag

Published by Thorben Vermeulen

0
 • 1 credits

Thorre - Vridag Beat: DJ Premier - 718 instrumental Produced: Skjivve Producties tbegun van de weke kwete nie wa mie te wachtn stoat gedachtn vant weekend zinder mo ze zin voag ol min gerief es nog nie kloar ki nen bus dak moe oaln dus ik moete mie oastn ik moete der ip tid geroakn kmoete tertn me min velo komme toe an de stoatie juste nog ip tid mo godverdomme woar stoatie? ej fuck ti n dien ji vertrokn kzie em doar rien loater toekomn en woorn ge zi te loate gie en loate est nie mo kbegun et weerol moe te komn kbenne nie an mummys dus ik winde der gin doekn om soms doek der nie om mo kverlange noa den toekomst n poar doagn verder zoda olles were goe komt en kdoet soms nin eignlik gebeur et olledoagn ieder eure dichter en tog bluvn ze etzelste vroagn goatet? bajoat ki kik nog tid zat mo kverlange vete ard noa de vette vridag ------------------------------------------------------------- iedere vridag vridag lwoope kik me ne glimlach en iederjin mo peizn van ej yo wuk isda? zeg mie oe zit da? wa? ewel diene vridag ewel ip dienen dag est egt oljinne mo fiesta iedere vridag vridag lwoope kik me ne glimlach en iederjin mo peizn van ej yo wuk isda? zeg mie oe zit da? wa? ewel diene vridag ewel ip dienen dag est egt oljinne mo fiesta -------------------------------------------------------------- komme wakker in men bedde kspringe rechte wan kbeseffe dakke mie goa amuseern an min weke komt een ende in de herfst in de zomer in de winter of de lente ti gelik wukn were iedere vridag est etzelde ton komt de helle vortn ip een skole zonder belle dus ton tjoolek deur min dag ti gin nut dakket vertelle ip den dool ki gin fut kwille were noa men bedde nie te doene den tid tikt gelik mo nie verder de noene gepesseerd nu goa den tid ol wa sneller den meneer doa vanvwoorn ziet wok ik zitte elders me gedachtn an de nacht dakkik kanne verwachtn en den dag es verzacht dus ik zette de stapn richting nen oavend hjil skjif goan me de moatn ip jin bjin kundje nie goane dus stoak ip twji gloazn loater ip den oavend overgoan noa zwoare foasn en ton est lik gedoane mor etwos were ne loatn ------------------------------------------------------------------ iedere vridag vridag lwoope kik me ne glimlach en iederjin mo peizn van ej yo wuk isda? zeg mie oe zit da? wa? ewel diene vridag ewel ip dienen dag est egt oljinne mo fiesta iedere vridag vridag lwoope kik me ne glimlach en iederjin mo peizn van ej yo wuk isda? zeg mie oe zit da? wa? ewel diene vridag ewel ip dienen dag est egt oljinne mo fiesta -------------------------------------------------------------- min moage doe roar da makket ipstoan wadde zwoarder kmoete lik nog bekomn dus pakkek de flasse woater ej ja ki kik wel nen ond mo tog zittek me nen koater en goh die jiste segritte ze wil lik mo nie smoaken kvroage mie ol of oe goak den dag weer overleevn twos overdreevn utn oak en min ma roep koomn eetn eetn whoo kze

 • Comments (0)
 • Share/Embed
Other Projects:
  uniE603 Passie
  uniE603 Muhaciro ``VeeArts``
  uniE603 DubbeleNationaliteit MuHaCiRo
  uniE603 Aanspraak IsraHELL MuHaCiRo
  uniE603 Deuren MuHaCiRo