Bergbeklimmers

Published by Thorben Vermeulen

0
 • 1 credits

Thorre - Bergbeklimmers Beat: Panik - Gourmet of funk (instrumental) Produced: Skjivve Producties ginnen druk mir ip min skoern die tid es achter de rugge kunne verzeekrn dat goa beetrn nint tgoa zeekr nie verdunnen oal et onderste ut de kanne reekn van ik mor ip een tunne dus eeuh de panne es ant warmn woa bluf de butter?? dat kan spettern en speitn vervettern zonder fakn klappe nie van vols en egt want et es ier gin Turkije en wuk peide je? da min lonte nu al af is? ik bluvve mo utbreidn rust in de winter lik een narcis tgoa stuvven kgoa kruppen tot datr ntwadde an de hand is kverwachte nie te vele toch kommek slicht van diene wachttid tmag zin wukdat wil kotte mie stil wan ej den tid wiz et wel ut mo tog bluvve kik ip peil min eign stijl terwijl datter vele ier etzelste is verveelnd lik die keern daj teegn uw goeste in de messe zit vele die et kreegn in udrn skwoot gelik een erfenis kwil de scene nie dwood tdoe der nie toe wie da den bestn is ------------------------------------------------------ Pfff nbestn nbestn ej ndeen zeg ------------------------------------------------------ en bie mie is kritiek iets daje beetr geeft want ol ej mie int viezier skiet et nie in tverkeerde keelgat mo weet da de scene ier nog zoe moen gebouwd zin lik me bevers an nen dam nu oljinne nog et hout vindn tzal u vertrouwd klinkn jirder zuur want ej oe zoet zin? mo kbent spuugzat lik ip nen oavend aje goe drinkt ze zegn die goe tidn ze zin gepasseerd mor alee de geschiedenis daw ein kunn we mo van leern tverdiepn in de zinn gelik dukkers in de zeeen moar ik zwem der middenin noem mie moar et hoaieteetn en oan ze goan eetn were ne man dawe kwit zin mo gin van dandere mann dat goa spittig vindn die beginnende tidn kpeis an boetseern me de klei daj nog moeste leern vormn me den tijd tes den arbeid da loont tnetto es et resultoat oe mjir dajet ipskrijft oe mjir daje der uthoalt mo we kunn moakn dat ier nog hjiltn bluf groein iederjin wa commentoarn durvn ut de gieter sproein wan owe bluvn kikn ip oes eign veilige plekske en nie kikn na dereste goa et ip weinig trekkn t minste dawe kunn doene zin stapn zetn noa den top en mekoar elpn bergbeklimmers doen da wok #audio #Thorre #Bergbeklimmers #West #Vlamse #Hiphop #Skjivve #Producties

 • Comments (0)
 • Share/Embed
Other Projects:
  uniE603 Wie Dak Benne
  uniE603 Passie
  uniE603 Thorre- Vridag
  uniE603 Lange Geleedn
  uniE603 Thorre - Blackjack